کارشناس روابط عمومی


 

سمت سازمانی: کارشناس روابط عمومی

نام و نام خانوادگی:روح الله پرویز

مدرک تحصیلی:کارشناسی - معماری

شماره تماس مستقیم :05832201016

مکان اسقرار واحد :  سازمان مرکزی – حوزه ریاست - اتاق 405

کارشناس روابط عمومی
 

 

 

سمت سازمانی: کارشناس روابط عمومی

نام و نام خانوادگی: محمود مشکات

مدرک تحصیلی:کارشناسی - شهرسازی

شماره تماس مستقیم :05832201014

مکان اسقرار واحد : سازمان مرکزی – حوزه ریاست - اتاق 405