ابقای سرپرستان گروه های آموزشی مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه بجنورد

شناسه : 436686

ابقای سرپرستان گروه های آموزشی مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه بجنورد


ابقای سرپرستان گروه های آموزشی مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه بجنورد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، سرپرستان گروه های آموزشی مهندسی صنایع و مدیریت این دانشگاه ابقا گردیدند.

بنا بر این گزارش دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه بجنورد، با صدور ابلاغیه های جداگانه ای، آقای دکتر حسین کریمی را در سمت سرپرست مدیریت گروه آموزشی مهندسی صنایع و سرکار خانم دکتر زهرا نیک‌خواه فرخانی را در سمت سرپرست مدیریت گروه آموزشی مدیریت، برای مدت دو سال ابقا نمود.