ابقای مدیر امور حقوقی و سرپرستان اداره ی تربیت بدنی و گروه آموزشی حقوق دانشگاه بجنورد

شناسه : 408508

ابقای مدیر امور حقوقی و سرپرستان اداره ی تربیت بدنی و گروه آموزشی حقوق دانشگاه بجنورد


ابقای مدیر امور حقوقی و سرپرستان اداره ی تربیت بدنی و گروه آموزشی حقوق دانشگاه بجنورد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه، با صدور ابلاغ های جداگانه ای، مدیر امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات، سرپرست اداره ی تربیت بدنی و سرپرست مدیریت گروه آموزشی حقوق دانشگاه را ابقا نمود.

بنا بر این گزارش، آقایان دکتر محمدباقر مقدسی به عنوان مدیر امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات، دکتر میثاق حسینی کشتان به عنوان سرپرست اداره ی تربیت بدنی و سرکارخانم دکتر زهرا عامری به عنوان سرپرستی مدیریت گروه آموزشی حقوق دانشگاه ابقا شدند.