اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر(ریاست بجنورد)


  مسئول گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر:   علیرضا باصبر   مکان استقرار واحد:   ساختمان علوم انسانی2   کاربر گرامی :   جهت طرح مشکل، ارائه راهکار و انتقادات خود می توانید با پست الکترونیکی it@ub.ac.ir ارتباط برقرار نمایید.
 
  • مسئول گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر:
 
علیرضا باصبر
 
  • مکان استقرار واحد:
 
ساختمان علوم انسانی2
 
  • کاربر گرامی:

 

جهت طرح مشکل، ارائه راهکار و انتقادات خود می توانید با پست الکترونیکی it@ub.ac.ir ارتباط برقرار نمایید.