اسناد مناقصه

اسناد مناقصه


 

قابل توجه پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه پکیج تصفیه خانه دانشگاه بجنورد:

 

 

تاریخ بازگشایی پاکت ها  متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

 

 

 اسناد مناقصه و ارزیابی پکیج تصفیه خانه دانشگاه بجنورد