اطلاعیه آغاز پیش ثبت نام برای اسکان در سرای دانشجویی پسرانه پردیس در نیم سال اول سال تحصیلی 98-97

شناسه : 254154

اطلاعیه آغاز پیش ثبت نام برای اسکان در سرای دانشجویی پسرانه پردیس در نیم سال اول سال تحصیلی 98-97