اطلاعیه امور دانشجویی در خصوص نقل انتقال دفتر معاونت دانشجویی و امور دانشجویی

شناسه : 19351

اطلاعیه امور دانشجویی در خصوص نقل انتقال دفتر معاونت دانشجویی و امور دانشجویی


به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند؛ دفتر معاونت دانشجویی به ساختمان جدید سازمان مرکزی و امور دانشجویی به ساختمان دانشکده علوم انسانی  (ساختمان شماره 1) انتقال یافت.

باتوجه به تغییر سیستم تلفن دانشگاه بهVoIPبه زودی شماره تلفن های جدید نیز به اطلاع می رسد.