ضمن تبریک قبولی شما و آرزوی موفقیت در تمامی عرصه ‎ های پیش ‎ رو به اطلاع می ‎ رساند: زمان ثبت ‎ نام دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی ‎ ارشد پذیرفته شده دردانشگاه بجنورد 21 و 22 شهریور ماه 1396 اعلام می ‎ گردد. شرایط و ضوابط  پذیرش متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.

ضمن تبریک قبولی شما و آرزوی موفقیت در تمامی عرصههای پیشرو به اطلاع میرساند:

زمان ثبتنام دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسیارشد پذیرفته شده دردانشگاه بجنورد 21 و 22 شهریور ماه 1396 اعلام میگردد. شرایط و ضوابط  پذیرش متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.