راهنمای ثبت نام دانشجویان مهمان   ثبت نام دانشجویان مهمان، انتقال و انتقال توام با تغییررشته نیمسال اول 97-96 در دانشگاه بجنورد