اعضای کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه بجنورد

اعضای کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه بجنورد


اعضای کمیسیون دائمی هیأت امنا

 

اعضای حقوقی

دکتر عبدالحسین فریدون؛ رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا

دکتر احمد محقر؛ رئیس دانشگاه بجنورد و دبیر هیأت امنا

دکتر شهاب کسکه؛ معاون مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه

آقای امیرحسین آقاجانی؛ نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

دکتر محمدعلی رباط جزی؛ رئیس دانشگاه کوثر

دکتر مصطفی حیدری؛ رئیس مجتمع آموزش عالی اسفراین

دکتر محمدرضا غلامی؛ رئیس مجتمع آموزش عالی شیروان

 

اعضای حقیقی

دکتر علی محقر؛ عضو کمیسیون دائمی هیأت امنا

دکتر محسن طالب‌زاده؛ عضو کمیسیون دائمی هیأت امنا

دکتر حسن ایزانلو؛ عضو کمیسیون دائمی هیأت امنا

 

مدعوین

دکتر امیدرضا دهقان؛ معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه بجنورد