با توجه به تاخیر در اعلام اطلاعات پذیرفته شدگان از سوی سازمان سنجش، زمان پذیرش غیرحضوری(ثبت نام اینترنتی ) پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی متعاقبا اعلام خواهد شد.

با توجه به تاخیر در اعلام اطلاعات پذیرفته شدگان از سوی سازمان سنجش، زمان پذیرش غیرحضوری(ثبت نام اینترنتی ) پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی متعاقبا اعلام خواهد شد.