جهت اطلاع از شرایط و لیست اسامی پذیرفته شدگان پنج برابر ظرفیت اعلامی به سامانه جذب و بکارگیری دانشگاه بجنورد به آدرس  http://ubreg96.ir  مراجعه نمایید.      

جهت اطلاع از شرایط و لیست اسامی پذیرفته شدگان پنج برابر ظرفیت اعلامی به سامانه جذب و بکارگیری دانشگاه بجنورد به آدرس http://ubreg96.ir مراجعه نمایید.