دانشجویان گرامی: نظرخواهی از کیفیت عملکرد اساتید در نیمسال تحصیلی جاری از تاریخ ۹۷/۰۹/۱۹ در سامانه ی گلستان شروع شده است. امیدواریم با همراهی شما عزیزان و استفاده از نظرات شما به عنوان بخش مهم ارزشیابی اساتید، در جهت ارتقای کیفیت آموزشی و جایگاه دانشگاه قدم برداریم. با سپاس از همکاری شما دانشجویان گرامی گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

دانشجویان گرامی:

نظرخواهی از کیفیت عملکرد اساتید در نیمسال تحصیلی جاری از تاریخ ۹۷/۰۹/۱۹ در سامانه ی گلستان شروع شده است. امیدواریم با همراهی شما عزیزان و استفاده از نظرات شما به عنوان بخش مهم ارزشیابی اساتید، در جهت ارتقای کیفیت آموزشی و جایگاه دانشگاه قدم برداریم.

با سپاس از همکاری شما دانشجویان گرامی

گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه