افتخار آفرینی مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه بجنورد

شناسه : 2097723

افتخار آفرینی مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه بجنورد


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، مرکز مشاوره دانشجویی این دانشگاه، در سی و سومین گردهمایی سالیانه رؤسای مراکز مشاوره دانشگاه‌های سراسر کشور، برای پنجمین سال متوالی، حائز رتبه برتر کشوری گردید.

بنابراین گزارش، ارزیابی انجام شده در زمینه  ارائه خدمات مرتبط با سلامت روانی و اجتماعی دانشجویان در ایام کرونا در سال 1400  بوده است.