انتصاب سرپرست مدیریت گروه آموزشی ارتباط تصویری دانشگاه بجنورد

شناسه : 257544

انتصاب سرپرست مدیریت گروه آموزشی ارتباط تصویری دانشگاه بجنورد


انتصاب سرپرست مدیریت گروه آموزشی ارتباط تصویری دانشگاه بجنورد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه، با صدور حکمی سرکار خانم هانیه اسحاق زاده تربتی را به سمت " سرپرست مدیریت گروه آموزشی ارتباط تصویری "  برای مدت دوسال منصوب نمود.

همچنین ایشان، در نامه ی جداگانه ای از خدمات سرکار خانم سمیه خزاعی مسک، در مدت تصدی مسئولیت سرپرستی مدیریت گروه آموزشی ارتباط تصویری تقدیر و تشکر نمود.