انتصاب های جدید در دانشگاه بجنورد

شناسه : 189658

انتصاب های جدید در دانشگاه بجنورد


انتصاب های جدید در دانشگاه بجنورد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه، با صدور احکام جداگانه ای، آقایان دکتر غلامحسین خرمی را به سمت " سرپرست مدیریت گروه آموزشی فیزیک " و  دکتر سلمان پوراسماعیل را به سمت "سرپرست مدیریت گروه آموزشی مهندسی عمران " برای مدت دوسال منصوب نمود.

همچنین ایشان، در نامه های جداگانه ای از خدمات آقایان دکتر ابراهیم محمدی رازی و دکتر حسین شهرکی در مدت تصدی مسئولیت های سرپرستی مدیریت گروه آموزشی فیزیک و سرپرستی مدیریت گروه آموزشی مهندسی عمران تقدیر و تشکر نمود.

 

کانال اطلاع رسانی روابط عمومی دانشگاه بجنورد:

@universityofbojnord