انتصاب های جدید در دانشگاه بجنورد   به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه، با صدور احکام جداگانه ای، آقایان دکتر غلامحسین خرمی را به سمت " سرپرست مدیریت گروه آموزشی فیزیک "   و   دکتر سلمان پوراسماعیل را به سمت " سرپرست مدیریت گروه آموزشی مهندسی عمران " برای مدت دوسال منصوب نمود. همچنین ایشان، در نامه های جداگانه ای از خدمات آقایان دکتر ابراهیم محمدی رازی و دکتر حسین شهرکی در مدت تصدی مسئولیت های سرپرستی مدیریت گروه آموزشی فیزیک و سرپرستی مدیریت گروه آموزشی مهندسی عمران تقدیر و تشکر نمود.   کانال اطلاع رسانی روابط عمومی دانشگاه بجنورد: @universityofbojnord  

انتصاب های جدید در دانشگاه بجنورد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه، با صدور احکام جداگانه ای، آقایان دکتر غلامحسین خرمی را به سمت " سرپرست مدیریت گروه آموزشی فیزیک " و  دکتر سلمان پوراسماعیل را به سمت "سرپرست مدیریت گروه آموزشی مهندسی عمران " برای مدت دوسال منصوب نمود.

همچنین ایشان، در نامه های جداگانه ای از خدمات آقایان دکتر ابراهیم محمدی رازی و دکتر حسین شهرکی در مدت تصدی مسئولیت های سرپرستی مدیریت گروه آموزشی فیزیک و سرپرستی مدیریت گروه آموزشی مهندسی عمران تقدیر و تشکر نمود.

 

کانال اطلاع رسانی روابط عمومی دانشگاه بجنورد:

@universityofbojnord