انتصاب های جدید در دانشگاه بجنورد

شناسه : 372546

انتصاب های جدید در دانشگاه بجنورد


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه، با صدور ابلاغ های جداگانه ای، رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی ، مشاور رئیس دانشگاه در امور خیرین و مشارکت‌های مردمی و سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی را منصوب نمود.

بنا بر این گزارش، سرکار خانم دکتر زهره دادی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی ریاضی، به سمت رئیس دبیرخانه ی هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ، دکتر حسن ایزانلو، عضو هیئت علمی گروه آموزشی زبان های خارجی به سمت مشاور رئیس دانشگاه در امور خیرین و مشارکت‌های مردمی و دکتر عباس نسائیان، عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی به سمت سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی، منصوب شدند.

همچنین رئیس دانشگاه، در نامه های جداگانه ای از خدمات آقایان دکتر حسن ایزانلو و دکتر حسین احمد برآبادی، در دوران تصدی مسئولیت های رئیس دبیرخانه ی هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی و سرپرستی مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی، تقدیر نمود.