انتصاب های جدید در دانشگاه بجنورد

شناسه : 398134

انتصاب های جدید در دانشگاه بجنورد


انتصاب های جدید در دانشگاه بجنورد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه، با صدور احکام جداگانه ای معاون آموزشی و پژوهشی، معاون دانشجویی و فرهنگی، مدیر طرح و برنامه، سرپرست مدیریت گروه آموزشی مهندسی برق، سرپرست مدیریت گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و سرپرست مدیریت گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی را منصوب نمود.

 

بر اساس این احکام آقایان دکتر علی اکبر سلیمانیان به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی برای مدت دو سال، دکتر محمدرضا قربانی به عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی برای مدت دو سال، دکتر جواد هراتی به عنوان مدیر طرح و برنامه، دکتر علی خزائی به عنوان سرپرست مدیریت گروه آموزشی مهندسی برق، دکتر وحید کیانی به عنوان سرپرست مدیریت گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و دکتر علیرضا قنبری فیروزآبادی به عنوان سرپرست مدیریت گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی منصوب شدند.

 

همچنین ایشان، در نامه های جداگانه ای از خدمات آقایان دکتر امیدرضا دهقان در مدت تصدی معاونت آموزشی و پژوهشی، دکتر جواد هراتی در مدت تصدی سرپرستی معاونت فرهنگی، دکتر هاشم وحدانی در مدت تصدی سرپرستی مدیریت طرح و برنامه، دکتر جواد صائبی در مدت تصدی سرپرستی مدیریت گروه آموزشی مهندسی برق، مهندس علی اصغر یاری فرد در مدت تصدی سرپرستی مدیریت گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و دکتر میثاق حسینی کشتان در مدت تصدی سرپرستی مدیریت گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی تقدیر و تشکر نمود.