انتصاب های جدید در دانشگاه بجنورد

شناسه : 424076

انتصاب های جدید در دانشگاه بجنورد


انتصاب های جدید در دانشگاه بجنورد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه، طی احکام جداگانه ای آقایان دکتر موسی شاکری، عضو هیئت علمی گروه آموزشی معماری را به سمت " رئیس دانشکده ی هنر"  ، دکتر مهدی ادیبی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی عمران را به سمت "رئیس دانشکده ی فنی و مهندسی" و سرکار خانم دکتر سمیه محمدزاده، عضو هیئت علمی گروه آموزشی ریاضی را به سمت "رئیس دانشکده ی علوم پایه" منصوب نمود.

همچنین در حکم دیگری؛ آقای دکتر امین جودت، عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی مکانیک، بعنوان " رئیس اداره خدمات فنی، تعمیر و نگهداری" منصوب شد.

 در نامه ی جداگانه ای از خدمات آقای دکتر محسن کیان در مدت تصدی سرپرستی دانشکده ی فنی و مهندسی و علوم پایه تقدیر و تشکر گردید.

گفتنی است؛ روسای دانشکده ها بر اساس نتایج انتخابات برگزار شده در هر دانشکده منصوب شده اند.