انتصاب های جدید در دانشگاه بجنورد

شناسه : 493051

انتصاب های جدید در دانشگاه بجنورد


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه با صدور ابلاغ های جداگانه ای سرپرست گروه نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه، سرپرست مدیریت امور پژوهش و فناوری دانشگاه و سرپرست مدیریت گروه آموزشی حسابداری را منصوب نمود.

بنا بر این گزارش، آقای دکتر مهدی نودهی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی ریاضی، به سمت سرپرست گروه نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ، آقای دکتر علی محمدزاده ابراهیمی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی به سمت سرپرست مدیریت امور پژوهش و فناوری دانشگاه و خانم دکتر زهرا فرهادی به سمت سرپرست مدیریت گروه آموزشی حسابداری منصوب شدند.

گفتنی است در نامه های جداگانه ای، از خدمات آقایان دکتر هادی عباسی، دکتر عبدالله خشنودی و دکتر محمد وحدانی در مدت تصدی " سرپرستی گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه"، "سرپرستی مدیریت امور پژوهش و فناوری دانشگاه" و "سرپرستی مدیریت گروه آموزشی حسابداری" تقدیر و تشکر گردید.