انتصاب های جدید در دانشگاه بجنورد   به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه، طی احکام جداگانه ای آقایان دکتر مهدی بیات، عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی شیمی را به سمت " سرپرست معاونت دانشکده ی فنی و مهندسی"  ، دکتر محمد شبانی را به سمت " مدیرگروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی"، دکتر محمدعلی رباط جزی را به سمت "مدیر گروه آموزشی زبان های خارجی" و دکتر حسن محمدی پیروز را به سمت سرپرست مدیریت گروه آموزشی مهندسی برق منصوب نمود. همچنین در حکم دیگری؛ آقای دکتر محمدرضا قربانی به سمت "رئیس کمیته رصد مسایل دانشجویی" و سرکار خانم دکتر آزاده سلطانی بعنوان " سرپرست مدیریت گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر" منصوب شد. گفتنی است در نامه های جداگانه ای از خدمات آقایان دکتر علی گرمرودی اصیل، دکتر علیرضا قنبری فیروزآبادی، دکتر غلامحسن خواجوی فدافن، دکتر علی خزائی و دکتر وحید کیانی در مدت تصدی مسئولیت سرپرستی معاونت دانشکده ی فنی و مهندسی، سرپرستی مدیریت گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی، سرپرستی مدیریت گروه آموزشی زبان های خارجی، سرپرستی مدیریت گروه آموزشی مهندسی برق و سرپرستی مدیریت گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر تقدیر گردید.  

انتصاب های جدید در دانشگاه بجنورد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه، طی احکام جداگانه ای آقایان دکتر مهدی بیات، عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی شیمی را به سمت " سرپرست معاونت دانشکده ی فنی و مهندسی"  ، دکتر محمد شبانی را به سمت "مدیرگروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی"، دکتر محمدعلی رباط جزی را به سمت "مدیر گروه آموزشی زبان های خارجی" و دکتر حسن محمدی پیروز را به سمت سرپرست مدیریت گروه آموزشی مهندسی برق منصوب نمود.

همچنین در حکم دیگری؛ آقای دکتر محمدرضا قربانی به سمت "رئیس کمیته رصد مسایل دانشجویی" و سرکار خانم دکتر آزاده سلطانی بعنوان " سرپرست مدیریت گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر" منصوب شد.

گفتنی است در نامه های جداگانه ای از خدمات آقایان دکتر علی گرمرودی اصیل، دکتر علیرضا قنبری فیروزآبادی، دکتر غلامحسن خواجوی فدافن، دکتر علی خزائی و دکتر وحید کیانی در مدت تصدی مسئولیت سرپرستی معاونت دانشکده ی فنی و مهندسی، سرپرستی مدیریت گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی، سرپرستی مدیریت گروه آموزشی زبان های خارجی، سرپرستی مدیریت گروه آموزشی مهندسی برق و سرپرستی مدیریت گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر تقدیر گردید.