اهداف همایش

شناسه : 436404

اهداف همایش


اهداف

  • ترویج بهینه سازی مصرف آب در محیط های دانشگاهی در راستای کاهش مصرف سرانه آب
  • یاری جستن از افکار جامعه دانشگاهی و ایجاد هم افزایی به منظور کاهش تبعات زیست محیطی
  • ارتقای آگاهی های عمومی جامعه و ترویج این اندیشه که بهینه سازی مصرف آب، یک مسئولیت همگانی است
  • ترویج فرهنگ کاهش تولید پسماند و به راه انداختن موج کنترل تولید پسماند در بین متخصصین حوزه های دانشگاهی
  • استفاده از پتانسیل جامعه دانشگاهی جهت کاهش تخریب محیط زیست
  • توسعه و زیبا سازی محیط های دانشگاهی با استفاده مجدد از پساب های تولید شده
  • ترویج نگرش جدید به پسماند های تولید شده به عنوان منبعی برای تولید محصولات جدید
  • آشنایی بیشتر متخصصین با حوزه های مختلف کاهش و بهینه سازی مصرف آب و توجه به این نکات در فعالیت های آتی که حتی در حوزه های دیگری صورت می گیرد