آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران (جدید)

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران (جدید)


 

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران

 

 

دانشگاه بجنورد در نظر دارد احداث پروژه های ذیل را از طریق ارزیابی کیفی و انجام تشریفات مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:

 

 

- کارفرما : دانشگاه بجنورد

 

 

- آدرس محل پروژه: استان خراسان شمالی ، بجنورد ، پردیس دانشگاه بجنورد

 

 

 

 

ردیف

 

 

عنوان پروژه

 

 

نوبت ارزیابی

 

 

برآورد تقریبی(میلیارد ریال)

 

 

رشته و پایه پیمانکار

 

 

1

 

 

توسعه دانشکده علوم پایه

 

 

اول

 

 

60

 

 

حداقل پایه 5 رشته ابنیه و پایه 5 رشته تأسیسات

 

 

2

 

 

احداث خوابگاه دانشجویی

 

 

اول

 

 

50

 

 

حداقل پایه 5 رشته ابنیه و پایه 5 رشته تأسیسات

 

 

3

 

 

اجرای محوطه دانشکده پتروشیمی

 

 

اول

 

 

5

 

 

حداقل پایه 5 رشته ابنیه

 

 

 

 

 

 

 

  متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ انتشار آگهی حداکثر ظرف مدت 10 روز ضمن واریز مبلغ سیصد هزار ریال به شماره حساب 2178711804006 بانک ملی شعبه مرکزی بجنورد(و شناسه شباIR650170000002178711804006 )، نسبت به اخذ فایل اسناد ارزیابی توان انجام کار از طریق پورتال دانشگاه  به آدرس www.ub.ac.ir اقدام نمایند و پس از تکمیل پاکت مربوطه را به همراه فیش واریزی به دبیرخانه مرکزی دانشگاه بجنورد تحویل دهند.

 

 

لازم به ذکر است پایه های پیمانکاران محترم الزاماً بایستی در سامانه نظام فنی و اجرایی کشور ثبت شده باشد.

 

آدرس: استان خراسان شمالی – بجنورد – کیلومتر 4 جاده اسفراین - دانشگاه بجنورد- دبیرخانه مرکزی

 

 

تلفن :  05832201000 داخلی 1266 – فاکس :05832410700

 

 

آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران

اسناد ارزیابی پروژه احداث خوابگاه برادران دانشگاه بجنورد

اسناد ارزیابی پروژه اجرای محوطه دانشگاه

اسناد ارزیابی پروژه احداث دانشکده علوم پایه