آگهی تامین نیرو تحت عنوان قرارداد همکاری بدینوسیله به اطلاع می­رساند: دانشگاه بجنورد باستناد تبصره «4» ماده «4» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، در قالب قرارداد همکاری از طریق مصاحبه تخصصی، نیازمند دریافت خدمات تخصصی به شرح پیوست شماره یک می­باشد. متقاضیان بومی که تمایل دارند در قالب این نوع قرارداد با دانشگاه همکاری نمایند، می­توانند در صورت دارا بودن شرایط احراز فعالیت مورد نظر ( پیوست شماره 1 ) فرم درخواست همکاری ( پیو ست شماره 2 ) را تکمیل نموده و از تاریخ 1397/11/18 لغایت 1397/11/28 از طریق پست پیشتاز (به آدرس: بجنورد- کیلومتر 4 جاده اسفرین- دانشگاه بجنورد) ارسال و یا به صورت حضوری به دبیرخانه مرکزی، مستقر در دانشگاه بجنورد، سازمان مرکزی، طبقه همکف، اداره دبیرخانه تحویل نمایند. مدارک مورد نیاز برای ارسال: 1- فرم تکمیل شده درخواست همکاری (پیوست شماره «2») 2- رونوشت گواهی­نامه موقت فراغت از تحصیل یا دانشنامه کارشناسی و کارشناسی ارشد 3- رزومه کاری حداکثر در 3 صفحه. خواهشمند است از ارسال مدارک جانبی اضافی خودداری فرمائید. نکات مهم: حداقل معدل کل متقاضیان باید در مقطع کارشناسی 15 و در مقطع کارشناسی ارشد 16 باشد. * دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت قانونی دائم * ارائه تصویر گواهی نامه موقت فراغت از تحصیل یا دانشنامه کارشناسی و کارشناسی ارشد و رزومه کاری به پیوست درخواست همکاری الزامی می­باشد. * تاریخ و مکان مصاحبه پس از بررسی مدارک ارسالی به متقاضیان واجد شرایط از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد. * منابع مصاحبه تخصصی در راستای تجربه فردی و فعالیت مورد نظر خواهد بود. * این نوع همکاری هیچ گونه تعهدی برای استخدام افراد توسط دانشگاه نخواهد داشت و همکاری تنها به صورت موقت خواهد بود. * به درخواستهایی که پس از مهلت مقرر ارسال شده یا تحویل می­گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد. * به درخواستهایی که بدون رزومه کاری ارائه گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد. * متقاضی باید بومی استان خراسان شمالی باشد. * افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشند، بومی تلقی می­ گردند : الف) شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای بکارگیری یکی باشد . ب) همسر و فرزندان کارمندان رسمی وپیمانی دولت و یا نیروهای مسلح(اعم از شاغل یا بازنشسته)که شهرستان یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای بکارگیری آنان یکی باشد . ج) داوطلب حداقل چهار (4) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) رابه صورت متوالی  یا متناوب درشهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای بکارگیری طی کرده باشد . د) داوطلب یا پدر ،مادر و یا همسر وی، حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت بیمه درشهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای بکارگیری را داشته باشند( پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است . ) تبصره: مبنای استان یا شهرستان برای تعیین بومی بودن ،تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام است .    

 

آگهی تامین نیرو تحت عنوان قرارداد همکاری

بدینوسیله به اطلاع می­رساند:

دانشگاه بجنورد باستناد تبصره «4» ماده «4» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، در قالب قرارداد همکاری از طریق مصاحبه تخصصی، نیازمند دریافت خدمات تخصصی به شرح پیوست شماره یک می­باشد. متقاضیان بومی که تمایل دارند در قالب این نوع قرارداد با دانشگاه همکاری نمایند، می­توانند در صورت دارا بودن شرایط احراز فعالیت مورد نظر (پیوست شماره 1) فرم درخواست همکاری (پیوست شماره 2) را تکمیل نموده و از تاریخ 1397/11/18 لغایت 1397/11/28 از طریق پست پیشتاز (به آدرس: بجنورد- کیلومتر 4 جاده اسفرین- دانشگاه بجنورد) ارسال و یا به صورت حضوری به دبیرخانه مرکزی، مستقر در دانشگاه بجنورد، سازمان مرکزی، طبقه همکف، اداره دبیرخانه تحویل نمایند.

مدارک مورد نیاز برای ارسال:

1- فرم تکمیل شده درخواست همکاری (پیوست شماره «2»)

2- رونوشت گواهی­نامه موقت فراغت از تحصیل یا دانشنامه کارشناسی و کارشناسی ارشد

3- رزومه کاری حداکثر در 3 صفحه. خواهشمند است از ارسال مدارک جانبی اضافی خودداری فرمائید.

نکات مهم:

حداقل معدل کل متقاضیان باید در مقطع کارشناسی 15 و در مقطع کارشناسی ارشد 16 باشد.

* دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت قانونی دائم

* ارائه تصویر گواهی نامه موقت فراغت از تحصیل یا دانشنامه کارشناسی و کارشناسی ارشد و رزومه کاری به پیوست درخواست همکاری الزامی می­باشد.

* تاریخ و مکان مصاحبه پس از بررسی مدارک ارسالی به متقاضیان واجد شرایط از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.

* منابع مصاحبه تخصصی در راستای تجربه فردی و فعالیت مورد نظر خواهد بود.

* این نوع همکاری هیچ گونه تعهدی برای استخدام افراد توسط دانشگاه نخواهد داشت و همکاری تنها به صورت موقت خواهد بود.

* به درخواستهایی که پس از مهلت مقرر ارسال شده یا تحویل می­گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* به درخواستهایی که بدون رزومه کاری ارائه گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* متقاضی باید بومی استان خراسان شمالی باشد.

* افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشند، بومی تلقی می­ گردند:

الف) شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای بکارگیری یکی باشد.

ب) همسر و فرزندان کارمندان رسمی وپیمانی دولت و یا نیروهای مسلح(اعم از شاغل یا بازنشسته)که شهرستان یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای بکارگیری آنان یکی باشد.

ج) داوطلب حداقل چهار (4) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) رابه صورت متوالی  یا متناوب درشهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای بکارگیری طی کرده باشد.

د) داوطلب یا پدر ،مادر و یا همسر وی، حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت بیمه درشهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای بکارگیری را داشته باشند( پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.)

تبصره: مبنای استان یا شهرستان برای تعیین بومی بودن ،تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام است.