آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران   دانشگاه بجنورد در نظر دارد در اجرای ماده 41 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی مربوط نسبت به واگذاری مدیریتی و انجام حجمی کلیه امور خدمات حفظ ، نگهداری و توسعه فضای سبز دانشگاه در سال 97 از طریق برگزاری مناقصه به شرکتهای دارای تجربه کافی و صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی و دارای رتبه از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نماید . لذا کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه حداکثر تا ده روزکاری پس از انتشار آگهی به همراه فیش واریزی به مبلغ 000/300 ریال به شماره حساب 2178711804006 به نام درآمدهای اختصاصی نزد بانک ملی شعبه مرکزی بجنورد (شماره شبا 650170000002178711804006 IR ) به دبیرخانه مرکزی دانشگاه مراجعه نمایند . بدیهی است ارسال مدارک در پاسخ به این آگهی هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد . دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختارمی باشد.ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .   ردیف شرح نحوه دریافت اسناد مبلغ کل برآورد مناقصه ( ریال ) مبلغ تضمین ( ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی ) محل بازگشایی پاکت ها 1 واگذاری مدیریتی و انجام حجمی کلیه امور خدمات حفظ ، نگهداری و توسعه فضای سبز دانشگاه   دبیرخانه مرکزی دانشگاه 4/116/000/000 205/800/000 ریال شماره حساب: 5878640860 بنام پشتیبانی سپرده‌ دانشگاه بجنورد نزد بانک ملت بجنورد – کیلومتر 4 جاده اسفراین – دانشگاه بجنورد دفتر معاون اداری و مالی 058332201000       1- پس از مرحله ارزیابی ، تنها اسناد مناقصه شرکتهای تعیین صلاحیت شده جهت ادامه فرآیند مناقصه بازگشایی خواهد شد .   فراخوان عمومی (کلیک کنید) شرایط حفظ و نگهداری (کلیک کنید) فرم شماره 3 (کلیک کنید)

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران

 

دانشگاه بجنورد در نظر دارد در اجرای ماده 41 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی مربوط نسبت به واگذاری مدیریتی و انجام حجمی کلیه امور خدمات حفظ ، نگهداری و توسعه فضای سبز دانشگاه در سال 97 از طریق برگزاری مناقصه به شرکتهای دارای تجربه کافی و صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی و دارای رتبه از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نماید . لذا کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه حداکثر تا ده روزکاری پس از انتشار آگهی به همراه فیش واریزی به مبلغ 000/300 ریال به شماره حساب 2178711804006 به نام درآمدهای اختصاصی نزد بانک ملی شعبه مرکزی بجنورد (شماره شبا 650170000002178711804006 IR) به دبیرخانه مرکزی دانشگاه مراجعه نمایند . بدیهی است ارسال مدارک در پاسخ به این آگهی هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد . دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختارمی باشد.ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

 

ردیف

شرح

نحوه دریافت اسناد

مبلغ کل برآورد مناقصه ( ریال )

مبلغ تضمین ( ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی )

محل بازگشایی پاکت ها

1

واگذاری مدیریتی و انجام حجمی کلیه امور خدمات حفظ ، نگهداری و توسعه فضای سبز دانشگاه

 

دبیرخانه مرکزی دانشگاه

4/116/000/000

205/800/000

ریال شماره حساب: 5878640860 بنام پشتیبانی سپرده‌ دانشگاه بجنورد نزد بانک ملت

بجنورد کیلومتر 4 جاده اسفراین دانشگاه بجنورد

دفتر معاون اداری و مالی

058332201000

 

 

 

1- پس از مرحله ارزیابی ، تنها اسناد مناقصه شرکتهای تعیین صلاحیت شده جهت ادامه فرآیند مناقصه بازگشایی خواهد شد.

 

فراخوان عمومی (کلیک کنید)

شرایط حفظ و نگهداری (کلیک کنید)

فرم شماره 3 (کلیک کنید)