آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران

شناسه : 255617

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران


آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران

 

دانشگاه بجنورد در نظر دارد در اجرای ماده 41 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی مربوط نسبت به واگذاری مدیریتی و انجام حجمی کلیه امور خدمات حفظ ، نگهداری و توسعه فضای سبز دانشگاه در سال 97 از طریق برگزاری مناقصه به شرکتهای دارای تجربه کافی و صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی و دارای رتبه از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نماید . لذا کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه حداکثر تا ده روزکاری پس از انتشار آگهی به همراه فیش واریزی به مبلغ 000/300 ریال به شماره حساب 2178711804006 به نام درآمدهای اختصاصی نزد بانک ملی شعبه مرکزی بجنورد (شماره شبا 650170000002178711804006 IR) به دبیرخانه مرکزی دانشگاه مراجعه نمایند . بدیهی است ارسال مدارک در پاسخ به این آگهی هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد . دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختارمی باشد.ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

 

ردیف

شرح

نحوه دریافت اسناد

مبلغ کل برآورد مناقصه ( ریال )

مبلغ تضمین ( ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی )

محل بازگشایی پاکت ها

1

واگذاری مدیریتی و انجام حجمی کلیه امور خدمات حفظ ، نگهداری و توسعه فضای سبز دانشگاه

 

دبیرخانه مرکزی دانشگاه

4/116/000/000

205/800/000

ریال شماره حساب: 5878640860 بنام پشتیبانی سپرده‌ دانشگاه بجنورد نزد بانک ملت

بجنورد کیلومتر 4 جاده اسفراین دانشگاه بجنورد

دفتر معاون اداری و مالی

058332201000

 

 

 

1- پس از مرحله ارزیابی ، تنها اسناد مناقصه شرکتهای تعیین صلاحیت شده جهت ادامه فرآیند مناقصه بازگشایی خواهد شد.

 

فراخوان عمومی (کلیک کنید)

شرایط حفظ و نگهداری (کلیک کنید)

فرم شماره 3 (کلیک کنید)