آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران (تعمیر و نگهداری تاسیسات و ساختمان ها)

شناسه : 375449

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران (تعمیر و نگهداری تاسیسات و ساختمان ها)


دانشگاه بجنورد در نظر دارد در اجرای ماده 41 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی مربوط نسبت به واگذاری مدیریتی و انجام حجمی کلیه امور  مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمانها . خیابانها . محوطه ها و تاسیسات گرمایی، سرمایی، مکانیکی ، الکتریکی ، مخابراتی ، آی تی ، آب شرب ، آبیاری و فاضلاب  کلیه ساختمانها و ابنیه وابسته به دانشگاه در سال 97 از طریق برگزاری مناقصه به شرکتهای دارای تجربه کافی و صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی و دارای رتبه اقدام نماید . لذا کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه حداکثر تا ده روزکاری پس از انتشار آگهی به همراه فیش واریزی به مبلغ 000/000/5 ریال به شماره حساب 2178711804006 به نام درآمدهای اختصاصی نزد بانک ملی شعبه مرکزی بجنورد (شماره شبا 650170000002178711804006 IR) به دبیرخانه مرکزی دانشگاه مراجعه نمایند . بدیهی است ارسال مدارک در پاسخ به این آگهی هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد . دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختارمی باشد.ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد . ((برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد تابع آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه می باشد))

 

اسناد  شماره یک (کلیک کنید)

اسناد شماره دو (کلیک کنید)