آگهی فراخوان عمومی مناقصه حفظ ، نگهداری ، خرید، توسعه و تأمین نیروی انسانی فضای سبز

شناسه : 1111565

آگهی فراخوان عمومی مناقصه حفظ ، نگهداری ، خرید، توسعه و تأمین نیروی انسانی فضای سبز


آگهی فراخوان عمومی مناقصه حفظ ، نگهداری ، خرید، توسعه و تأمین نیروی انسانی فضای سبز پردیس دانشگاه بجنورد

برای دانلود کلیک کنید.