آگهی مناقصه واگذاری امورخدماتی و پشتیبانی دانشگاه بجنورد

شناسه : 235191

آگهی مناقصه واگذاری امورخدماتی و پشتیبانی دانشگاه بجنورد


دانشگاه بجنورد در نظر دارد انجام امور خدماتی – پشتیبانی ساختمان های آموزشی،اداری ،فرهنگی ،ورزشی و آزمایشگاههای خود را از طریق مناقصه واگذار نماید.

  1. سپرده شرکت در مناقصه : ۷۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال است که باید به حساب پشتیبانی سپرده به نام دانشگاه بجنورد به شماره ۵۸۷۸۶۴۰۸۶۰ نزد بانک ملت شعبه مرکزی واریز و یا به صورت چک تضمین شده بانکی و یا ضمانت نامه معتبر بانکی طبق نمونه عمل بانکها تهیه و تسلیم شود.
  2. مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج این آگهی تا پایان وقت اداری به مدت شش روز کاری می باشد.
  3. محل دریافت اسناد مناقصه : استان خراسان شمالی، بجنورد، کیلومتر ۴ جاده اسفراین - پردیس دانشگاه بجنورد، دبیرخانه مرکزی
  4. رشته و رتبه مورد نیاز : گواهی صلاحیت معتبر از اداره کل کار و امور اجتماعی خراسان شمالی در رشته خدمات و پشتیبانی و حداقل پایه چهار.
  5. قیمت اسناد : ۵۰۰۰۰۰ ریال که باید به حساب شماره  ۲۱۷۸۷۱۱۸۰۴۰۰۶ به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه بجنورد نزد بانک ملی واریز و فیش آن به دبیرخانه مرکزی دانشگاه تحویل گردد.
  6. مهلت تحویل اسناد : به دبیرخانه مرکزی دانشگاه ده روز کاری پس از آخرین مهلت دریافت اسناد خواهد بود.اسناد تحویل شده پس از اتمام ساعت اداری موعد مقرر،پذیرفته نشده وجاهت قانونی نخواهد داشت.

فایل های پیوست :

پیوست شماره ۱

پیوست شماره ۲

پیوست شماره ۳

شرایط شرکت در مناقصه خدماتی و پشتیبانی

فرم تقاضا شرکت در مناقصه

فرم قرارداد خدمات