آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ایین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی   آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها آییننامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی شیوه نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی- اجرایی از تاریخ    آيين-نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري   آيين-نامه اجرايي قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاه-ها   برنامه پنجساله پنجم (1)   تشكيل هيأت-هاي امناي دانشگاه-ها   قانون رسيدگي به تخلفات اداري (1)   قانون مديريت خدمات كشوري ق انون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاه-ها (1)   قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل   قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولت   ایین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات اموزش عالی