بازدید مدیرکل دفتر گسترش اموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری از دانشگاه بجنورد

بازدید مدیرکل دفتر گسترش اموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری از دانشگاه بجنورد