برگزاری آخرین نشست شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد در سال 1396 با موضوع برنامه ریزی مسابقات منطقه ای قرآن و عترت و انتخاب اعضای هیئت امنای امور مذهبی دانشگاه  

برگزاری آخرین نشست شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد در سال 1396 با موضوع برنامه ریزی مسابقات منطقه ای قرآن و عترت و انتخاب اعضای هیئت امنای امور مذهبی دانشگاه