برگزاری آیین ویژه ی هفته ی درختکاری در دانشگاه بجنورد - دانشگاه سبز

برگزاری آیین ویژه ی هفته ی درختکاری در دانشگاه بجنورد - دانشگاه سبز


 

برگزاری آیین ویژه ی هفته ی درختکاری
دانشگاه بجنورد - دانشگاه سبز