برگزاری آیین ویژه ی هفته ی درختکاری دانشگاه بجنورد - دانشگاه سبز

 

برگزاری آیین ویژه ی هفته ی درختکاری
دانشگاه بجنورد - دانشگاه سبز