برگزاری جلسه اتاق فکر استانی

شناسه : 472032

برگزاری جلسه اتاق فکر استانی


اولین جلسه شبکه ملی جامعه و دانشگاه استان خراسان شمالی در سال 1397 و در روز چهارشنبه 12 دی ماه با حضور دبیران کارگروه­های تخصصی (فرهنگی و اجتماعی، اقتصاد و صنعت گردشگری و کارگروه آب، کشاورزی و محیط زیست) در محل دفتر رئیس محترم دانشگاه بجنورد برگزار گردید.

در این جلسه به روز رسانی گزارش راهبردی توسعه استان خراسان شمالی در دستور کار قرار گرفت و همچنین مقرر گردید لیست افراد پیشنهادی جهت عضویت در جلسات شورای هماهنگی استانی و نیز کارگروه­های تخصصی تهیه گردد.