برگزاری دوره آموزشی راه اندازی شبکه های کامپیوتری

شناسه : 491405

برگزاری دوره آموزشی راه اندازی شبکه های کامپیوتری


   دوره آموزشی "راه اندازی شبکه های کامپیوتری"  از تاریخ 1397/10/08 لغایت 1397/11/10 به مدت 30 ساعت برای کارشناسان واحد فناوری اطلاعات و سایر کارکنان دارای رشته مرتبط در محل کارگاه شبکه واقع در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه برگزار گردید. شایان ذکر است تدریس این دوره آموزشی را جناب آقای مهندس سجادیان فر، رئیس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات برعهده داشتند. در پایان به شرکت کنندگان در دوره پس از موفقیت در آزمون نهایی، گواهینامه دوره آموزشی اهدا گردید.