برگزاری نشست مشترک معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه بجنورد و اعضای هیئت علمی دانشکده های علوم انسانی و هنر

شناسه : 280724

برگزاری نشست مشترک معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه بجنورد و اعضای هیئت علمی دانشکده های علوم انسانی و هنر


برگزاری نشست مشترک معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه بجنورد و اعضای هیئت علمی دانشکده های علوم انسانی و هنر

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، نشست مشترک دکتر امید رضا دهقان، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه و اعضای هیئت علمی دانشکده های علوم انسالنی و هنر برگزار شد.

در این نشست برنامه های دانشکده های مذکور ارائه گردید و پیشنهادهای حاضرین مورد بررسی قرار گرفت.