برگزاری نوزدهمین نشست شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه بجنورد

شناسه : 56109

برگزاری نوزدهمین نشست شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه بجنورد


برگزاری نوزدهمین نشست شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه بجنورد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، نوزدهمین نشست شورای نظارت و ارزیابی این دانشگاه برگزار شد.

 در این نشست که با حضور دکترمحمدرضا نیستانی، مدیر گروه نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد؛ آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.