برگزاری هفتمین نشست عادی هیئت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی

شناسه : 379569

برگزاری هفتمین نشست عادی هیئت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، هفتمین نشست عادی هیئت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی در روز سه شنبه 16 شهریور در محل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

گزارش تصویری: