برگزاری هفدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد

شناسه : 1905123

برگزاری هفدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، هفدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان شمالی به صورت حضوری و مجازی با حضور اعضای حقوقی و حقیقی کمیسیون، روز سه شنبه مورخ  21/10/1400 به ریاست دکتر سیدین رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد برگزار شد.