بقائیان - معرفی همکاران

شناسه : 417751

بقائیان - معرفی همکاران


                                                                                                                                                                                                  

     

نام و نام خانوادگی: فائزه بقائیان

پست سازمانی: کارشناس طرح و برنامه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آمار ریاضی

شماره تماس مستقیم: 32201045-058

شماره تماس داخلی: 1045

مکان استقرار: ساختمان مرکزی، طبقه دوم، اتاق 302

ایمیل:  f.baghaian@gmail.com