- تحصیل و پژوهش در اروپا           -  بورس‌های تحصیلی اراسموس ماندس           - بورس پژوهشی ماری کوری - تحصیل و پژوهش در آلمان - تحصیل در روسیه - تحصیل در فرانسه (کامپوس فرانس)