تفاهم نامه*

شناسه : 50146

تفاهم نامه*


جهاد دانشگاهی
پارک علم و فناوری
اداره کل زندان های خراسان شمالی
پتروشیمی خراسان
شرکت گاز خراسان شمالی
شهرداری