تقدیر رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه بجنورد

شناسه : 455231

تقدیر رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه بجنورد


تقدیر رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه بجنورد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر سعدان زکائی، رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ارسال نامه ای از هیئت استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی و قرار گرفتن جزو هیئت های با عملکرد برتر، تقدیر نمود.

تصویر نامه :