تماس باما(ریاست-دبیرخانه-لینک6)

شناسه : 19067

تماس باما(ریاست-دبیرخانه-لینک6)


  
رئیس دبیرخانه هيأت اجرايي جذب اعضای هيأت علمي:
دكتر حسن ایزانلو
 
تلفن مستقیم : ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۳۵
داخلی:  ۱۲۰
 
 کارشناس دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی:
 مهندس مجید جوان
 
تلفن مستقیم : ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۳۵
داخلی:  ۱۲۱
 
 
مکان استقرار واحد:
ساختمان سازمان مرکزی – دبیرخانه هيأت اجرايي جذب اعضای هيأت علمي