تماس باما(ریاست-مدیریت طرح-لینک6)

شناسه : 18423

تماس باما(ریاست-مدیریت طرح-لینک6)


  
مديريت طرح و برنامه:
دكتر هاشم وحداني
 
تلفن مستقیم : ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۲۸
 
داخلی:۱۱۵
 
مکان استقرار واحد:
ساختمان سازمان مرکزی – مديريت طرح و برنامه