مديريت طرح و برنامه: دكتر هاشم وحداني   تلفن مستقیم : ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۲۸   داخلی: ۱۱۵   مکان استقرار واحد: ساختمان سازمان مرکزی – مديريت طرح و برنامه
  
مديريت طرح و برنامه:
دكتر هاشم وحداني
 
تلفن مستقیم : ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۲۸
 
داخلی:۱۱۵
 
مکان استقرار واحد:
ساختمان سازمان مرکزی – مديريت طرح و برنامه