تماس باما (ریاست-گروه شاهد)

شناسه : 18370

تماس باما (ریاست-گروه شاهد)


  
مسئول گروه امور دانشجويان شاهد و ايثارگر:
عليرضا باصبر
 
تلفن مستقیم :
 
داخلی:
 
مکان استقرار واحد:
ساختمان علوم انساني2