تماس باما (ریاست-گروه شاهد)


   مسئول گروه امور دانشجويان شاهد و ايثارگر: عليرضا باصبر   تلفن مستقیم :   داخلی:   مکان استقرار واحد: ساختمان علوم انساني2
  
مسئول گروه امور دانشجويان شاهد و ايثارگر:
عليرضا باصبر
 
تلفن مستقیم :
 
داخلی:
 
مکان استقرار واحد:
ساختمان علوم انساني2