دانشگاه بجنورد تلفن دانشگاه:۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰ فکس:۰۵۸۳۲۴۱۰۷۰۰ کد پستی : ۹۴۵۳۱۵۵۱۱۱ صندوق پستی :۱۳۳۹ پست الکترونیک : Info@ub.ac.ir آدرس : بجنورد - کیلومتر ۴ جاده اسفراین - دانشگاه بجنورد

دانشگاه بجنورد


تلفن دانشگاه:۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

فکس:۰۵۸۳۲۴۱۰۷۰۰

کد پستی : ۹۴۵۳۱۵۵۱۱۱

صندوق پستی :۱۳۳۹

پست الکترونیک : Info@ub.ac.ir

آدرس : بجنورد - کیلومتر ۴ جاده اسفراین - دانشگاه بجنورد