تماس با دانشگاه(ریاست-نقشه-لینک اخر)

شناسه : 19291

تماس با دانشگاه(ریاست-نقشه-لینک اخر)


دانشگاه بجنورد


تلفن دانشگاه:۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۰

فکس:۰۵۸۳۲۴۱۰۷۰۰

کد پستی : ۹۴۵۳۱۵۵۱۱۱

صندوق پستی :۱۳۳۹

پست الکترونیک : Info@ub.ac.ir

آدرس : بجنورد - کیلومتر ۴ جاده اسفراین - دانشگاه بجنورد