تلفن مستقیم : 058-32284627   داخلی: 112     فکس : 058-32284603   پست اکلترونیک حراست: نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق پست الکترونیک زیر اعلام فرمایید. herasat@ub.ac.ir
  

 

 
تلفن مستقیم :
058-32284627
 
داخلی:
112
 
 فکس :
058-32284603
 
پست اکلترونیک حراست:
نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق پست الکترونیک زیر اعلام فرمایید.
herasat@ub.ac.ir