تماس با ما (ریاست-اداره حراست)

شناسه : 18338

تماس با ما (ریاست-اداره حراست)


  

 

 
تلفن مستقیم :
058-32284627
 
داخلی:
112
 
 فکس :
058-32284603
 
پست اکلترونیک حراست:
نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق پست الکترونیک زیر اعلام فرمایید.
herasat@ub.ac.ir