تماس با ما(ریاست-مدریت طرح-لینک اخر)

تماس با ما(ریاست-مدریت طرح-لینک اخر)


 
نام و نام خانوادگی  سمت سازمانی  تلفن داخلی  
مهندس مهران محمدی رئيس اداره امور فني ونظارت بر طرحهاي عمراني ۱۸۶  
مهندس حسن فاخری کارشناس دفتراداره امور فنی ونظارت بر طرح های عمرانی و کارشناس ویژه مشاورین ۱۸۶  
مهندس امین رحمانی کارشناس اداره امور فنی ونظارت بر طرح های عمرانی و کارشناس امور ابنیه و کارشناس ویژه پیمانکاران ۱۸۸  
مهندس سعید کیانفر کارشناس اداره امور فنی ونظارت بر  طرح های عمرانی و کارشناس ویژه تأسیسات مکانیکی ۱۸۹  
مهندس علی خوش صفا کارشناس مسئول اداره امور فنی  ونظارت بر طرح های عمرانی و کارشناس ویژه تأسیسات برقی ۱۹۰