تماس با ما(ریاست-مدیریت امور-لینک6)

تماس با ما(ریاست-مدیریت امور-لینک6)


  
مديريت امور حقوقي، قراردادها و رسيدگي به شكايات:
دكتر محمد باقر مقدسي
 
تلفن مستقیم :
 
 
داخلی: 
 
 
مکان استقرار واحد:
ساختمان سازمان مرکزی – مديريت امور حقوقي، قراردادها و رسيدگي به شكايات