مديريت امور حقوقي، قراردادها و رسيدگي به شكايات: دكتر محمد باقر مقدسي   تلفن مستقیم :     داخلی:      مکان استقرار واحد: ساختمان سازمان مرکزی – مديريت امور حقوقي، قراردادها و رسيدگي به شكايات
  
مديريت امور حقوقي، قراردادها و رسيدگي به شكايات:
دكتر محمد باقر مقدسي
 
تلفن مستقیم :
 
 
داخلی: 
 
 
مکان استقرار واحد:
ساختمان سازمان مرکزی – مديريت امور حقوقي، قراردادها و رسيدگي به شكايات