تماس با ما


ردیف نام و نام خانوادگی سمت سازمانی شماره تلفن داخلی شماره تلفن مستقیم 1 هاشم وحدانی مدیر طرح و برنامه 1041 32201041- 058 2 زهرا روان راز رئیس گروه برنامه و بودجه 1043 32201043- 058 3 بتول پرهیزگار کارشناس برنامه و بودجه 1044 32201044- 058 4 سمیرا ضیغم جهانی کارشناس تحول اداری و بهره وری 1045 32201045- 058 5 علی سیفی کارشناس طرح و برنامه 1046 32201046- 058  

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

شماره تلفن داخلی

شماره تلفن مستقیم

1

هاشم وحدانی

مدیر طرح و برنامه

1041

32201041- 058

2

زهرا روان راز

رئیس گروه برنامه و بودجه

1043

32201043- 058

3

بتول پرهیزگار

کارشناس برنامه و بودجه

1044

32201044- 058

4

سمیرا ضیغم جهانی

کارشناس تحول اداری و بهره وری

1045

32201045- 058

5

علی سیفی

کارشناس طرح و برنامه

1046

32201046- 058